21.09–27.10.2018

WARSAW GALLERY WEEKEND 2018

_______________________________________________for English scroll down
W tym roku zrekonstruowaliśmy trzy pokazy:

Joanna Piotrowska
Bez tytułu
2017
Art Basel Statements, Bazylea

Ewelina Chrzanowska
[][][][] [][][][][]
2008
Artpol, Kraków

Adam Rzepecki
Wystawa dla krasnoludków
1985
Mała Galeria ZPAF, Warszawa


W tym roku postanowiłem popatrzeć w przeszłość i zrobić wystawę składającą się z trzech pokazów, które miały swoją premierę rok, dziesięć i trzydzieści trzy lat temu.

Najstarszym z nich jest rekonstrukcja wystawy Adama Rzepeckiego z 1985 roku z Galerii Mała ZPAF w Warszawie. Adam stworzył instalację ze zdjęć ponaklejanych na pudełka zapałek. Udało nam się skompletować cały zestaw pokazywany w 1985 roku. Na zdjęciach znajdują się reprodukcje jego prac oraz zdjęcia z szerokiego kręgu Kultury Zrzuty. Intencją artysty było stworzyć wystawę, którą tylko krasnoludki mogłyby oglądać bez większego trudu. Jak wiemy krasnoludki nie istnieją, więc wszyscy inni aby ją obejrzeć, będą musieli się wysilić tzn. schylić albo położyć. Chyba że przyjdą małe psy. Czy jednak małe psy zrozumieją cokolwiek ze sztuki współczesnej?

Druga wystawa pochodzi z 2008 roku z krakowskiej galerii Artpol. Stworzyła ją Ewelina Chrzanowska, która równocześnie współprowadziła to świetne i zupełnie już zapomniane miejsce. Ewelina była przede wszystkim rysowniczką. Jej prace mają w sobie coś obsesyjnego. Gdy malowała kulę, używała 17 rodzajów ołówka. Rysunki były pracochłonne i dokładne. Praca którą pokazujemy to przerysowana podłoga z jej krakowskiego mieszkania. Ewelina precyzyjnie odtworzyła wizerunek niemal 400 klepek, co zajęło jej kilka miesięcy. Klepki wypełniły całe pomieszczenie galerii Artpol. W tym roku mija 10 lat od jej śmierci. Ta właśnie dramatycznie smutna rocznica stała się pretekstem, aby przywołać tę wyjątkową artystkę i naszą koleżankę.

Trzeci pokaz to powtórzenie performansu Joanny Piotrowskiej z Art Basel, który odbył się na naszym stoisku w 2017 roku. Artystka stworzyła choreografię dla performerów stanowiącą nawiązanie do technik samoobrony. Performans toczył się bez przerwy, przez cały tydzień trwania targów. Jest on bliższy jej praktyce fotograficznej niż to by się mogło wydawać. Rdzeniem obydwu są niewygodne pozy, choreografie i skomplikowane sytuacje, przed którymi stawia swoich modeli. Międzynarodowa kariera Piotrowskiej rozpoczęła się na dobre. Od czasu pokazu na ArtBasel brała udział w wystawie Being: New Photography 2018 w nowojorskim MoMA i była uczestniczką Berlin Bienalle, a najbliższa przyszłość przyniesie jej marsz przez najważniejsze Europejskie instytucje sztuki.

——————————————WARSAW GALLERY WEEKEND 2018
This year we are recreating three exhibitions:

Joanna Piotrowska
Untitled
2017
Art Basel Statements, Basel

Ewelina Chrzanowska
[][][][] [][][][][]
2008
Artpol, Cracow

Adam Rzepecki
Exhibition for dwarfs
1985
Mała Galeria ZPAF, WarsawThis year I decided to take a look at the past and make an exhibition consisting of three shows that premiered one, ten and thirty-three years ago.

The oldest of them is a reconstruction of Adam Rzepecki’s 1985 solo show at Galeria Mała ZPAF in Warsaw. Adam created an installation consisting of photos glued to matchboxes. We were able to obtain the entire set shown in 1985. The pictures include reproductions of his works and photos from the wide range of the Pitch-In Culture. The artist intended to create an exhibition that only dwarfs could see without much difficulty. As we know dwarfs do not exist, so everyone else in order to see it will have to make an effort - bend down or lie down on the floor. Unless some little dogs will drop by. But will little dogs understand anything from contemporary art?

The second exhibition from 2008 from Artpol gallery in Cracow was a solo show by Ewelina Chrzanowska, who simultaneously co-hosted this great and completely forgotten place. Ewelina was primarily a graphic artist. Her works share a certain element of obsessiveness. When she was drawing a sphere, she used 17 types of pencils. The drawings were time-consuming and accurate. The work we're showing is a redrawn flooring from her Cracow apartment. Ewelina precisely reproduced the image of almost 400 wooden staves, which took her several months to complete. The staves filled the whole space of the Artpol gallery. This year marks the 10th anniversary of her death. This dramatically sad anniversary has become a pretext to recall this exceptional artist and our friend.

The third show is a reenactment of Joanna Piotrowska’s performance, which took place at our booth in 2017 during ArtBasel. The artist has created a choreography for performers in reference to self-defense techniques. The performance lasted continuously throughout the whole week of the fair. To a certain extent, it stays close to her photographic practice, based on uncomfortable poses, choreographies, and complicated situations, against which she puts her models. Piotrowska’s international career has already begun for good. Since the show at Art Basel, she took part in the Being: New Photography 2018 exhibition at the New York MoMA and was a participant of the Berlin Bienalle. The immediate future will bring her a march through the most important European art institutions.
Next exhibition
Previous exhibition


14/48

<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>
<p>21.09–27.10.2018</p>

<h2> WARSAW GALLERY WEEKEND 2018 </br>
</h2>

↑ to the top