22.03.2013—20.04.2013

ADAM RZEPECKI
I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art / Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce


przewiń w dół do polskiej wersji

Adam Rzepecki is one of the most interesting artists of his generation, debuting at the turn of the 70s and 80s, he was the only member of the group "Łódź Kaliska" living in Cracow. The exhibition at the Dawid Radziszewski Gallery will consist of his individual works, photographs, documentations of actions, and manifestos.

Rzepecki is best known as the author of "Madonna with a mustache" made in the early 80s. However, after a detailed inventory of the artist’s archive, it turns out that his work is diverse and ranges from conceptualism to neo-dadaism, full of exciting moments and unexpected turns. Rzepecki was a performer, an experimental photographer and filmmaker, a political artist and ironic observer of the art world. All his activities are influenced by Eastern European melancholy and a nihilism specific to the declining years of PRL (People's Republic of Poland). In one of the photos Rzepecki is sticking his nose (using a distraction of the museum's guards) to Marcel Duchamp's work - The Large Glass. Other photos document his performance in Miastko, during which he carried a brick for 8 hours (with meal breaks) to capture the struggle for the eight-hour day.

In 1990, Christopher Jurecki in the journal "Student" wrote: "I do not want that situation where Adam's projects, after years, are drawn from the couch of a Cracow apartment or found behind a wardrobe. It would be a greater evil and misfortune to Polish culture than deleting him from the annals of art, on which many people are successfully working." Perhaps this greater evil was accomplished as the works were actually found in the couch in Cracow apartment (at least a part of them).

The first exhibition of archival works by Adam Rzepecki, after a long absence, was held in June 2012 at the Pies Gallery in Poznan, it was titled "The work of the years 1978 to 1984 and one of 1990". At the Dawid Radziszewski gallery we will see a greatly expanded version of that show.

///

Adam Rzepecki należy do grona najciekawszych artystów generacji, która debiutowała na przełomie lat 70. i 80. Był jedynym mieszkającym w Krakowie członkiem grupy Łódź Kaliska. Na wystawie w Galerii Dawid Radziszewski pokazane zostaną jego indywidualne prace, fotografie, dokumentacje z akcji i manifesty.

Rzepecki znany jest przede wszystkim jako autor pracy "Matka Boska z wąsami", która powstała na początku lat 80. Tymczasem, po szczegółowej inwentaryzacji archiwum artysty, okazuje się, że jego twórczość jest różnorodna, rozpięta między konceptualizmem a neodadaizmem, pełna ekscytujących momentów i nieoczekiwanych zwrotów. Rzepecki był performerem, eksperymentującym fotografem i filmowcem, artystą politycznym oraz ironicznym obserwatorem świata sztuki. Za wszystkim stoi wschodnioeuropejska melancholia i specyficzny dla schyłkowego PRL-u nihilizm. Na jednym ze zdjęć Rzepecki przykleja nos (korzystając z nieuwagi ochrony muzeum) do Wielkiej Szyby Duchampa, inne dokumentuje jednodniowy performans z pleneru w Miastku, podczas którego w walce o ośmiogodzinny dzień pracy przez osiem godzin (z przerwami na posiłek) nosił cegłę.

W 1990 roku Krzysztof Jurecki na łamach czasopisma "Student" pisał tak: "Nie chciałbym, aby realizacje artystyczne Rzepy zostały po latach wyciągnięte z tapczanu pewnego krakowskiego mieszkania lub odnalezione za szafą. Byłoby to jeszcze większym złem i nieszczęściem dla kultury polskiej niż skreślenie go z annałów sztuki, nad czym z sukcesem od lat pracuje wiele osób". Być może to większe zło się dokonało, a prace rzeczywiście były w tapczanie pewnego krakowskiego mieszkania (przynajmniej pewna ich część).

Pierwsza po latach wystawa archiwalnych prac Adama Rzepeckiego odbyła się w czerwcu zeszłego roku w Galerii Pies w Poznaniu (nosiła tytuł "Prace z lat 1978 - 84 i jedna z 1990"). W Galerii Dawid Radziszewski zobaczymy znacznie poszerzoną wersje tamtego pokazu.

Next exhibition
Previous exhibition


47/48

<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce
<p>22.03.2013—20.04.2013 </p>ADAM RZEPECKI </br> I Apologize The Society For My Temporary Absence In Art <font color=“0000ff“>/</font> Przepraszam Społeczeństwo za chwilową nieobecność w sztuce

↑ to the top