26.04.2013—25.05.2013

ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Ghost / Duch


przewiń w dół do polskiej wersji

In the early 70s the U.S. government finally moved away from the gold standard. This decision resulted in the termination of the Bretton Woods Agreement according to which all the currencies of countries which have ratified it took cover in the dollar, and that, as a guarantor of the stability of the global economy, was backed by gold.

Abandonment of the gold standard changed the architecture of the global economy forever, opening the field to the ongoing process of inflation, development of stock markets, internationalization of capital flows, de-industrialization, and casino capitalism.

Almost at the same time, conceptual art came into its most radical dimension of rejecting the need to create physical objects. In this short period, it was enough for artists to create ideas, without even having to realize them.

The title "ghost of conceptualism" is the ghost that permeates and even creates artifacts, proven by one of the artist's works. The exhibition evokes the idea of art detached from its materiality but, simultaneously, the value of the works displayed in the gallery is measurable in dollars. This shows that art and economics intersect more often than is usually considered. In an era when finance mostly finances finance, it's worth a bet on something - for instance the gold bar, which Łukasz cut from cardboard. Its authenticity leaves no doubt.

Since his first exhibition "01" at the CCA Kronika in Bytom in 2007, Łukasz Jastrubczak was interested in the artistic avant-garde - both pre and post-war. Using various media such as video, installation, drawing, object, performance, intervention, and travel, he takes the strategies of conceptual art and gives them an ephemeral and lytic character. An important theme found within his works is the myth of America - its iconography and cinema.

Previously, the artist has shown his works in solo exhibitions in BWA Zielona Góra, Bunkier Sztuki Gallery in Cracow, Sabot Gallery in Cluj, Pies Gallery in Poznań and Art in General in New York. He participated in group exhibitions in CCA in Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw and the MuseumsQuartier in Vienna.

///

Na początku lat 70. rząd amerykański ostatecznie odszedł od parytetu złota. Decyzja ta zaowocowała rozwiązaniem tzw. traktatu z Bretton Woods. Traktat ów polegał na tym, że wszystkie waluty państw, które go ratyfikowały miały pokrycie w dolarze, ten zaś, jako gwarant stabilności globalnej gospodarki, miał pokrycie w złocie.

Odrzucenia parytetu złota raz na zawsze zmieniło architekturę światowej gospodarki otwierając pole do trwających do dziś procesów inflacji, giełdyzacji, umiędzynarodowienia przepływu kapitału, dezindustrializacji i kapitalizmu kasynowego.

Mniej więcej w tym samym czasie sztuka konceptualna weszła w swój najbardziej radykalny wymiar odrzucając potrzebę tworzenia fizycznych obiektów. W tym krótkim okresie artystom wystarczało tworzenie idei, bez potrzeby urzeczywistniania ich.

Tytułowy duch jest duchem konceptualizmu, który przenika, a nawet - co artysta udowadnia jedną z pokazywanych prac - tworzy zgromadzone na wystawie artefakty. Wystawa przywołuje ideę oderwanej od swej materialności sztuki. Jednocześnie zgromadzone w galerii prace mają swoją mierzalną w dolarach wartość, co dowodzi, że zjawiska z pola sztuki i ekonomii przecinają się częściej niż się wydaje. W erze gdy finanse głównie finansują finanse warto postawić na coś pewnego, chociażby na wyciętą przez Łukasza z kartonu sztabkę złota. Jej autentyczność nie pozostawia wątpliwości.

Łukasz Jastrubczak od czasu swojej pierwszej wystawy "01" w CSW Kronika w Bytomiu w 2007 podejmuje wątki związane z awangardą artystyczną - zarówno przed jak i powojenną. Podejmuje strategie sztuki konceptualnej nadając im efemerycznego i litycznego charakteru. Wykorzystuje do tego różne media, takie jak: wideo, instalację, rysunek, obiekt, koncert, interwencję czy podróż. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje mit Ameryki - jej ikonografia i kino.

Artysta pokazywał prace na wystawach indywidualnych w BWA Zielona Góra, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Galerii Sabot w Klużu, Galerii Pies w Poznaniu czy Art in General w Nowym Jorku. Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy MuseumsQuartier w Wiedniu. Jest finalistą konkursu Spojrzenia 2013.

Tego samego wieczoru, punktualnie o godzinie 22.00 w warszawskiej Królikarni odbędzie się promocja książki Miraż, której Łukasz wraz z Sebastianem Cichockim jest autorem. Więcej o tym interesującym zdarzeniu, w żaden sposób nie przypominającym promocji książek w których przyszło nam uczestniczyć, można znaleźć tu:
https://www.facebook.com/events/468696946534744/

Next exhibition
Previous exhibition


46/48

<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch
<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch
<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch
<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch
<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch
<p>26.04.2013—25.05.2013 </p>ŁUKASZ JASTRUBCZAK </br> Ghost <font color=“0000ff“>/</font> Duch

↑ to the top