ADAM RZEPECKI

Born in 1950, lives and works in Kraków, Poland. He studied Art History at the Jagiellonian University in Kraków. Since 1979 he is a member of the Łódź Kaliska group and since 1990 the Stacja Pi.Stacja group. Between 1978 and 1981 he ran the famous Jaszczury Photo Gallery in Kraków. In the '80s he co-created the Pitch-in Culture (Kultura Zrzuty). He participated in all exhibitions of the Łódź Kaliska. Rzepecki is one of the most important Polish artists of the '80s and one of the first to ever undertake gender issues. His art is politically marked, and at the same time full of bitter humor of the sad decade of the '80s in Poland. His works can be found in almost all of the most important museum collections in Poland.

bio | porfolio eng | portfolio pl


7/9

ADAM RZEPECKI
An Artist Has to Be Taken for His Work, 1983, photograph
Artyście trzeba wierzyć na słowo, 1983, fotografia
ADAM RZEPECKI
Kleine Calf galaufen on the Field, 1989, sculpture
Kleine cielątko po polu gelaufen, 1989, rzeźba
ADAM RZEPECKI
Tail from the Performance for Photography series, 1980, photogrphy
Ogonek z serii Performance dla fotografii, 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Grass from the Performance for Photography series, 1980, photograph
Trawka z serii Performance dla fotografii, 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Professor Mieczysław Porębski as Gertruda Stein from the Living Pictures series, 1978, photograph

The series entitled Living Pictures was created during a trip to a castle in Niedzica in 1978. Adam Rzepecki, who studied history of art at the Jagiellonian University, used for this work some of his fellow student friends as models. Along with the students, Professor Mieczysław Porębski was also there.

Profesor Mieczysław Porębski jako Gertruda Stein z serii Żywe Obrazy, 1978, fotografia

Seria Żywe obrazy powstała w czasie wyjazdu do zamku w Niedzicy w 1978 roku. Adam Rzepecki studiował wtedy historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za modeli posłużyli znajomi ze studiów. Na wyjeździe, oprócz studentów, pojawił się również Profesor Mieczysław Porębski.
ADAM RZEPECKI
Old Indian Woman, '80s, photograph
Stara indianka, lata 80., fotografia
ADAM RZEPECKI
Male and Other Artfrom the Performance for Photography series, 1980, photography
Sztuka męska i inna z cyklu Performance dla fotografii, 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Male and Other Artfrom the Performance for Photography series, 1980, photography
Sztuka męska i inna z cyklu Performance dla fotografii, 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Project of the Polish Father Monument, 1981, photograph

Projekt Pomnika Ojca Polaka, 1981, fotografia
ADAM RZEPECKI
Double Pregnancy, 1980, photograph
Podwójna ciąża, 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Old Toothless Gipsy Woman'80s, photograph
Stara bezzębna cyganka, lata 80., fotografia
ADAM RZEPECKI
From Now on I Pretend to be an Artist, 1981, inscription made at a plein air in Osieki, photographic documentation
Od dzisiaj udaję artystę, 1981, napis wykonany na plenerze w Osiekach, dokumentacja fotograficzna
ADAM RZEPECKI
I Still Consistantly, Pretend to be an Artist 1981, inscription made at the Falochron exhiobithion, Construction in Proces festival, Łódź, photographic documentation
Wciąż konsekwentnie udaję artystę 1981, napis wykonany na wystawie Falochron, festiwal Konstrukcja w procesie, Łódź, dokumentacja fotograficzna
ADAM RZEPECKI
At Home, I Don't Have to Pretend to be an Artist the '80s, inscription made in MarekJaniak's apartment in Łódź, photographic documentation
U siebie nie muszę udawać artystylata 80te, napis wykonany w mieszkaniu Marka Janiaka w Łódzi, dokumentacja fotograficzna
ADAM RZEPECKI
Slightly Lighter, 1982, text work
Trochę lżej, 1982, praca tekstowa
ADAM RZEPECKI
Pass the Brick (with Andrzej Różycki) the '80s, photograph

The work was created during the open air in Teofilów. The person to whom Adam passes the brick is Andrzej Rozycki.

Podaj cegłę (z Andrzejem Różyckim) lata 80., fotografia


Praca powstała podczas pleneru w Teofilowie. Osoba, której Adam podaje cegłę to Andrzej Różycki.
ADAM RZEPECKI
What Buba does to Bod, Buba does to Buba 1983, photograph

Adam Rzepecki together with his friends came to Warsaw to make a presentation about current activities of "Kultura Zrzuty" in the gallery Dziekanka. Upon arrival it turned out that the gallery was closed. During the walk down Krakowskie Przedmieście street they took a photo that has become kind of a summary of the trip. Simple, well-known and understood gesture was a short comment to the situation of the national artistic community. Since martial law this environment was clearly divided. Some artists bound to the official stream, enjoying all the benefits (shows in galleries, state scholarships). The second group was hiding "under the wings" of the Church, but this type of artistic activity was considered – even by Kultura Zrzuty – dead in the ideological terms. This simple gesture in front of the Ministry on Krakowskie Przedmieście was a signal, that there is a third group, which offers independent art (from the "reds" and the "blacks" – how they called themselves). The photograph was taken by Marek Grygiel.

Jak Buba Bobu tak Boba Bubie 1983, fotografia

Adam Rzepecki, wraz ze znajomymi przyjechał do stolicy żeby dokonać prezentacji obecnych wtedy aktywności „Kultury Zrzuty” w galerii Dziekanka. Po przybyciu na miejsce okazało się, że galeria jest zamknięta.W czasie spaceru po Krakowskim Przedmieściu powstało zdjęcie, które stało się swoistym podsumowaniem wyjazdu. Prosty, powszechnie znany i rozumiany „gest Kozakiewicza” był krótkim komentarzem do ówczesnej sytuacji krajowego środowiska artystycznego. Środowisko to od czasu Stanu Wojennego było wyraźnie podzielone. Jedni artyści związali się z oficjalnym nurtem, czerpiąc z tego korzyści materialne (wystawiając w galeriach, dostając stypendia państwowe). Druga grupa schowała się „pod skrzydła” Kościoła, jednak ten typ działalności artystycznej był uważany - choćby przez Kulturę Zrzuty - za martwy pod względem ideowym. Prosty gest pod Ministerstwem na Krakowskim Przedmieściu był sygnałem, że istnieje jeszcze trzecia grupa, która proponuje sztukę niezależną (od „czerwonych” i „czarnych” - jak sami wówczas pisali). Autorem zdjęcia jest Marek Grygiel.
ADAM RZEPECKI
I know DADA, 1983, photograph

The work was made at a time when Rzepecki was particularly interested in Marcel Duchamp. The phrase referred to his film script titled "The Meeting" and the scene when Tristan Tzara and Marcel Duchamp knock on the door of Adam's studio in Kraków. Rzepecki greets them, at the same time saying goodbye with words: "I know DADA, please go out". The current fate of the film is not known. It is only known that it once appeared in Amsterdam.

I know DADA, please go out, 1983, fotografia

Praca powstała w czasie gdy Rzepecki interesował się Marcelem Duchampem. Samo zdanie nawiązywało do scenariusza filmowego Rzepeckiego pt. „Spotkanie”, gdzie pojawia się scena, w której do krakowskiej pracowni artysty pukają Tristan Tzara oraz Marcel Duchamp. Rzepecki wita ich i zarazem żegna zdaniem: „I know DADA, please go out” („Znam dadaizm, proszę wyjść.”). Obecne losy filmu nie są znane. Wiadomo, że pojawił się kiedyś w Amsterdamie.
ADAM RZEPECKI
Nose flattened on Duchamp's Large Glass, 1986, photograph

The photograph was made in Moderna Museet in Stockholm. Rzepecki took advantage of the distraction of the security guard by sticking his nose to the "Large Glass" in order to greet Marcel Duchamp.

Nos rozpłaszczony na Wielkiej Szybie Duchampa, 1986, fotografia

Zdjęcie powstało w Moderna Museet w Sztokholmie. Rzepeckiemu udało się, korzystając z nieuwagi ochrony, przyłożyć nos do „Wielkiej Szyby” i w ten sposób przywitać się z Marcelem Duchampem.
ADAM RZEPECKI
Cabaret Voltaire, 1986, photograph

On the occasion of the seventieth anniversary of the founding of Caberat Voltaire, on January 30, 1986 at 12.03 Polish Radio aired the so-called triple shot from a cork gun.

Cabaret Voltaire, 1986, fotografia

Z okazji siedemdziesiątej rocznicy założenia Caberatu Voltaire Program Pierwszy Polskiego Radia 30 stycznia 1986 roku o godzinie 12.03 wyemitował trzykrotny wystrzał z tzw. korkowca.
ADAM RZEPECKI
Street of Former Political Prisoners 1980, photograph
Ulica byłych więźniów politycznych 1980, fotografia
ADAM RZEPECKI
Crossing the Red Sea, 1983, documentation of performance, photograph
Przejście przez Morze Czerwone, 1983, dokumentacja performance, fotografia
ADAM RZEPECKI
The Chapel in Honour of Martial Law 1982, object
Kapliczka ku czci stanu wojennego, 1982, obiekt

↑ to the top